10.12.2017: 0110 UTC: Posn: 06:19N - 003:17E, Around 5NM South of Lagos, Nigeria